AAA
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Sociale woning huren - Info

Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker
Bookmark and Share

Omschrijving

U kan een studio, woning of appartement huren, aangeboden door een SHM in Vlaanderen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

 • Appartementen op het gelijkvloers kunnen bijvoorbeeld voorbehouden blijven voor ouderen en bepaalde woningen, die specifiek aangepast zijn, worden voorbehouden voor gehandicapten;

 • De gezinssamenstelling bepaalt de beoordeling van de ´rationele bezetting´: een woning met bijvoorbeeld 3 slaapkamers wordt bij voorkeur aan een gezin met kinderen toegewezen. Voor deze beoordeling worden ook kinderen bij wie u een bezoekrecht heeft, over wie u co-ouderschap uitoefent of die geplaatst zijn en die dus niet permanent in de woning zullen verblijven als een volle bewoner meegerekend (maar niet noodzakelijk als persoon ten laste).

Het is van belang dat u eventuele wijzigingen in gezinssituatie steeds onmiddellijk meldt aan de SHM eens u zich kandidaat heeft gesteld. Wanneer u bij de inschrijving een keuze maakt van de woningen waarvoor u zich kandidaat stelt, spelen deze factoren al wel mee voor de keuzemogelijkheden. Maar op het moment van de toewijzing is het vanzelfsprekend de situatie op dat ogenblik die geldt.

Voorwaarden

Om huurder te kunnen worden van een sociale woning, moet u zich kandidaat stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM). Zij zal u dan inschrijven in het inschrijvingsregister. Om dat te kunnen, moet u wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • meerderjarig zijn;
 • voldoen aan de inkomensvoorwaarde;
 • voldoen aan de eigendomsvoorwaarde;
 • voldoen aan de taal- of inburgeringsbereidheid;
 • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Inkomensvoorwaarde

De bovengrenzen voor het inkomen (geïndexeerde bedragen 2010!) zijn:

 • EUR 20.233 als u  een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
 • EUR 21.929 als u een  alleenstaande gehandicapte bent;
 • EUR 30.350 vermeerderd met 1.696 EUR per persoon ten laste,.

Sommige SHM´s kunnen hogere inkomensgrenzen toestaan.

Eigendomsvoorwaarde

Op het ogenblik van de inschrijving of toewijzing van een woning moet u voldoen aan de eigendomsvoorwaarde: uzelf of een ander lid van uw gezin mag geen woning of geen perceel bestemd voor woningbouw in binnen- of buitenland in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben (een naakte eigendom is dus geen probleem). Voor de toepassing van deze voorwaarde wordt geen rekening gehouden met een in het Vlaamse Gewest gevestigd campingverblijf.

Van de eigendomsvoorwaarde kan in bepaalde omstandigheden worden afgeweken: indien

 • uw woning wordt onteigend en door u wordt bewoond;

 • uw woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is maximaal twee maanden voor de inschrijving en door de kandidaat-huurder op de datum van onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring, werd bewoond en waarvan de ontruiming noodzakelijk was;

 • uw woning, gelegen in het Vlaams Gewest, onaangepast is en bewoond wordt door de kandidaat-huurder die minstens 55 jaar is of een handicap heeft;

 • u gehandicapt bent en ingeschreven bent voor een ADL-woning (Activiteiten van het Dagelijks Leven). Deze woningen zijn specifiek aangepast voor mensen met een bepaalde handicap;

 • de woning in mede-eigendom is van de kandidaat-huurder, waarvoor de echtscheiding wordt ingeleid of waarvan de wettelijke samenwoning zal worden beëindigd.

Let op: niet om het even welke verklaring over onbewoonbare, ongeschikte of onaangepaste woningen geeft automatisch recht op een afwijking. De SHM zal u hierin verder helpen.

De eigendomswoning moet steeds uiterlijk 1 jaar na de toewijzing van de sociale huurwoning worden verkocht of aan de SHM worden verhuurd (met uitzondering uiteraard van de onteigende woning).

Taal- of inburgeringsbereidheid

Taalbereidheid

U kan aan de taalbereidheid voldoen indien u één van de volgende documenten kan voorleggen:

 • een getuigschrift van het basisonderwijs of een getuigschrift/diploma van het secundair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap of in een door Nederland erkende onderwijsinstelling;
 • een studiebewijs, getuigschrift, diploma (of een ander document) waaruit onmiskenbaar blijkt dat u een niveau van het Nederlands haalt dat ten minste overeenkomt met het niveau A.1 Breakthrough van het Europees referentiekader voor vreemde talen;
 • een vrijstelling voor het niveau A.1 Breakthrough op basis van een toelatingsproef van een centrum voor Basiseducatie of Volwassenenonderwijs.

Indien u niet in het bezit bent van een dergelijk document, kan u een beroep doen op het Huis van het Nederlands of de sociale verhuurder. Een gesprek van enkele minuten zal dan meestal volstaan om alsnog te voldoen aan deze voorwaarde. Soms zal een taalcursus nodig zijn.

Indien de gezondheidstoestand van een persoon het voldoen aan deze voorwaarde blijvend onmogelijk maakt, wordt een vrijstelling van deze voorwaarde toegestaan mits voorlegging van een medisch attest.

Inburgeringsbereidheid

Indien u een verplichte inburgeraar bent, dient u desgevallend bereid te zijn het inburgeringstraject te volgen volgens het Inburgeringsdecreet.

U kan aan de inburgeringsbereidheid voldoen als u één van de volgende documenten kan voorleggen:

 • een attest van inburgering;
 • een attest van vrijstelling;
 • het inburgeringscontract;
 • een attest van aanmelding, uitgereikt door het Onthaalbureau Inburgering.

Inschrijving bevolkings- of vreemdelingenregister

Om u in te schrijven voor een woning of om een woning toegewezen te krijgen, moet u ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Aanvragen

Voor wie?

Inwoners met een bescheiden inkomen

Waar?

Zie Contact

Bedrag?

Berekening maandelijkse huurprijs in 2010

(inkomen + 36663 euro)    x referentiehuur      +     (inkomen - 13 750 euro)        - gezinskorting
        74432 euro                                                                 74 euro

Berekeningsbasis : de gezondheidsindex (2004), naar het gezondheidsindexcijfer van de maand juni van het voorgaande jaar. 

Berekening maandelijkse huurprijs vanaf 2011

Inkomen
 • Om uw huurprijs te berekenen, vertrekken we van 1/55 van uw geïndexeerde netto belastbaar inkomen. Zo nemen we voor de huurprijs van 2008 uw inkomen van 2005 dat wordt geïndexeerd naar juni 2007 (een verhoging van ongeveer 3%). Als uw netto belastbaar inkomen in 2005 bijvoorbeeld 12.000 euro was, betaalt u maximaal 224,7 euro huur per maand (12.360 gedeeld door 55).
Gezinskorting
 • Per persoon ten laste betaalt u 15 euro per maand minder. Niet-samenwonende ouders krijgen ieder 7,5 euro korting per kind, ook wanneer het kind niet bij de betrokken ouder is gedomicilieerd. Beide ouders dienen wel een verklaring te ondertekenen. Als u 2 kinderen heeft, betaalt u in ons voorbeeld dan nog 194,7 euro (224,7 min 30). Deze aftrek voor personen ten laste, noemen we de gezinskorting.
Kwaliteit
 • We vertrekken van de markthuurwaarde van de woning. Dat is de huurprijs die een woning van hetzelfde type, ouderdom en onderhoud op de private markt zou kosten. Afhankelijk van de markthuurwaarde, wordt er nog een korting gegeven. Sociale woningen met een lage markthuurwaarde (bijvoorbeeld oudere woningen of woningen in een minder aantrekkelijke buurt) krijgen een grote korting. Hoe goedkoper de woning, hoe groter de extra korting. Dit noemen we de patrimoniumkorting. Als de private huurmarkt duurder wordt, wordt deze korting aangepast. Zo blijven sociale woningen betaalbaar.
Minimum en maximum
 • U betaalt dus nooit meer dan 1/55 van uw inkomen maar u betaalt ook nooit meer dan de marktwaarde van uw woning. Het laagste van beide is dus het maximum. Er is ook een absoluut minimum. Op basis van de marktwaarde betaalt een gezin met een heel laag inkomen nooit minder dan 100 euro per maand voor de goedkopere sociale huurwoningen en 200 euro voor de duurdere woningen.  
Formule
 • Uw maandhuur: 1/55 van uw inkomen min de gezinskorting en min de patrimoniumkorting.

Meebrengen

 • Relevante documenten betreffende uw inkomen van 3 jaar terug ter beschikking stellen van de SHM. Dit is vooreerst uw aanslagbiljet (of een verklaring dat u geen belastbaar inkomen genoot in het betreffende jaar). Het kan echter ook gaan over documenten omtrent niet-belastbaar inkomen bij de mutualiteit, de RVA, het OCMW, enz.. De SHM kan u hierbij indien nodig verder helpen.
 • Attest betreffende uw gezinssamenstelling. Dit is te verkrijgen bij de gemeente. Voor kinderen die 18 jaar of ouder zijn moet een verklaring afgeleverd worden door de Kas voor Gezinsvergoedingen waaruit de uitbetaling van kinderbijslag of wezentoelage blijkt. Het zou ook kunnen dat de SHM gebruik maakt van het rijksregister om uw gezinssamenstelling na te gaan, zodat u daarvoor geen document hoeft voor te leggen. U kan de SHM best eerst telefonisch contacteren om te vragen of dit nodig is. Aan de hand van uw gezinssamenstelling kan de SHM bepalen voor welke woningen u in aanmerking komt. Ook indien uw gezinssamenstelling wijzigt tijdens uw kandidatuur moet u dit dus steeds aan de SHM melden.
 • Indien dit van toepassing is, is ook een bewijsstuk betreffende uw handicap of die van een gezinslid belangrijk. Dit moet hetzij afgeleverd worden door de FOD van Volksgezondheid hetzij door de Kas die de invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. Het bepaalt mee voor welke woningen u in aanmerking komt, en kan u eventueel voor bepaalde, specifiek aan deze handicap aangepaste woningen een voorrangsregeling bieden.
 • Indien de woning die u momenteel betrekt officieel ongeschikt, onbewoonbaar of onaangepast werd verklaard of onderhevig is aan een onteigeningsbesluit, is het ten slotte belangrijk dat u de documenten dienaangaande voorhanden heeft. Dit stelt de SHM in staat om na te gaan of uw specifieke situatie recht geeft op een uitzondering op de eigendomsvoorwaarde en/of voorrang bij de toewijzing (dit laatste is nooit het geval bij een onaangepaste woning).

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de chronologische lijst van de in aanmerking te nemen kandidaten, rekening houdend met de rationele bezetting en de eventuele voorrangsregels. Dit wordt gedaan door de raad van bestuur van de SHM, of door een delegatie die door de raad werd aangesteld.

Er wordt achtereenvolgens voorrang gegeven aan :

 1. mensen met een bepaalde handicap of mensen van 55 jaar en ouder indien de woning hieraan specifiek aangepast is;

 2. mensen van wie het beroep tegen een onterecht(e) (geweigerde) toewijzing ontvankelijk en gegrond werd verklaard;

 3. mensen die vanwege specifieke bepalingen uit de Vlaamse Wooncode wettelijk moeten worden geherhuisvest;

 4. gezinnen met een gewijzigde gezinssituatie, die volgens de principes van rationele bezetting recht hebben op een grotere of kleinere woning en deze aanvragen bij dezelfde SHM waar ze al bij huren;

 5. mensen van wie de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden op het ogenblik dat een woning die aangepast is aan die gezinshereniging, zou kunnen worden toegewezen;

 6. mensen die wonen in een onroerend goed, dat in een proces-verbaal vastgesteld werd als niet hoofdzakelijk bestemd voor wonen;

 7. mensen die wonen in een woning die ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard;

 8. mensen die wonen in een woning op de datum waarop die het voorwerp is van een onteigeningsbesluit.

Let op: niet om het even welke soort van verklaring betreffende onbewoonbare of ongeschikte woningen geeft automatisch recht op voorrang. De voorwaarden zijn  hier strenger dan voor de afwijkingen op de eigendomsvoorwaarde bij de inschrijving. De SHM zal u hierin verder helpen. 

De SHM´s hebben ook het recht een voorrangsregeling toe te passen voor inwoners van de gemeente of de streek. Dit kan, afhankelijk van de bepalingen opgenomen in het intern toewijzingsreglement van de SHM, gaan over mensen die:

 • tijdens minimaal 3 van de laatste 6 jaar in de gemeente hebben gewoond waar de toe te wijzen woning gelegen is;

 • tijdens minimaal 3 van de laatste 6 jaar in een gemeente hebben gewoond in het werkgebied van de SHM.

Daarnaast kan de SHM ook besluiten voorrang te verlenen aan mensen die :

 • nog geen huurder zijn van een sociale verhuurder of die geen huurovereenkomst voor onbepaalde duur hebben met een socialehuisvestingsmaatschappij.

In sommige gevallen zijn de betrokken woningen gerealiseerd of gefinancierd onder bepaalde voorwaarden. Het is mogelijk dat deze ingrijpen op de toewijzingsregels die moeten worden toegepast. En ten slotte is het mogelijk dat er een afwijkend toewijzingsreglement van toepassing is, bij voorbeeld voor bepaalde doelgroepen of ter bevordering van de leefbaarheid. Ook hieromtrent kan de SHM u verder helpen. 

Bron

Thema

Wonen / Huisvesting / Huisvestingsinitiatieven / Sociale huisvesting / Huren

Laatst gewijzigd op: 12/04/13 9:39:35
Hanneusestraat 32 bus 2
8370 BLANKENBERGE
050 41 60 19
050 41 63 88
mail ons
website
stedelijk

OPENINGSUREN

Telefonische inlichtingen

elke werkdag:

 • van 08u30 tot 12u00
 • van 13u00 tot 16u00

Infoloket

Maandag en donderdag:

 • van 14u00 tot 16u00